Javne nabavke i preferencijalni tretman domaćeg nakon pandemije (COVID 19)

U oblasti javnih nabavki, koja je jedna od specijalnosti naše kancelarije, došlo je važne novine u primjeni preferencijalnog tretmana domaćeg. Ranije odredbe o preferencijalnom tretmanu od 5% prestale su važiti sa 31.5.2020. godine. Međutim, u cilju zaštite, razvoja i obnove domaće privrede i povećanja konkurentnosti domaćih proizvođača (i ponuđača) na otvorenom i konkurentnom tržištu javnih nabavki, u cilju ublažavanja posljedica za domaću privredu uzrokovanih pandemijom korona virusa (COVID 19) Vijeće ministara BiH donijelo je Odluku o obaveznoj primjeni preferencijalnog tretmana domaćeg od 01.06.2020. godine. Primjena preferencijalnog tretmana domaćeg će se računati na način da se prilikom obračuna cijena ponuda, u svrhu poređenja ponuda, umanje cijene domaćih ponuda za preferencijalni faktor domaćeg od 30% u postupcima javnih nabavki kod kojih je objavljeno obavještenje o nabavci ili upućen poziv kandidatima/ponuđačima u periodu od 01.06.2020. do 01.06.2021. godine.

Radno pravo tokom i nakon pandemije (COVID 19)

Poštovani,
Dana 1.6.2020. godine ukinuto je stanje prirodne nesreće na terotriji F BiH. S obzirom na izazovnu situaciju koju smo svi zajedno prošli u protekla tri mjeseca, kao posljedica širenja corona virusa u svijetu i kod nas, smatramo važnim naglasiti da u toku stanja prirodne nesreće, nije došlo do izmjena zakonskih i drugih propisa koji reguliraju oblast radnog prava (osim dijelom u pogledu računanja rokova). Sva prava i obaveze poslodavaca i radnika, prvenstveno prema Zakonu o radu F BiH, koja su važila prije proglašenja stanja prirodne nesreće, važe i danas. Ovo je naročito važno s obzirom na činjenicu da je u medijima više puta spominjana informacija o izmjenama i dopunama zakona o radu, sa različitim sadržajima tih izmjena i dopuna. Poslodavci i radnici trebali bi u svom djelovanju poštivati sva prava i obaveze u jednakom obimu i sadržaju kao prije proglašenja stanja prirodne nesreće (17.3.2020. godine) kako bi se izbjegle potencijalne sporne situacije u radnopravnim odnosima.

Preporuka Ministarstva pravosuđa i uprave USK pravnim subjektima koji u svojim postupcima zahtjevaju prilaganje ovjerenih kopija dokumenata ili ovjerenih izjava lica

Ministarstvo pravosuđa i uprave USK je dana 7.4.2020. donijelo je Preporuku pravnim subjektima koji u svojim administrativnim postupcima zahtjevaju prilaganje ovjerenih kopija dokumenata ili ovjerenih izjava lica u cilju ostvarivanja različitih prava, da za vrijeme stanja prirodne nepogode na području Unsko-sanskog kantona u tim administarativnim postupcima prihvate kao validan dokaz neovjerene kopije i potpisane izjave bez ovjere.
Ministarstvo pravosuđa i uprave dalo je preporuku da ovlašteni službenik koji zaprima dokumente, odnosno vodi postupak, na osnovu uvida u originalne dokumente, na poleđini kopije dokumenta stavi napomenu „OVA KOPIJA ODGOVARA ORGINALU DOKUMENTA“, uz vlastoručni potpis i naznaku datuma uvida od strane ovlaštenog službenika.
Kod prilaganja izjave lica, ovlašteni službenik, odnosno voditelj postupka će sačiniti zabilješku da je izvršio identifikaciju lica uvidom u lični dokument istog.
Ova preporuka Ministarstva pravosuđa i uprave USK stupa na snagu danom donošenja i primjenjuje se dok traje stanje prirodne nepogode na području USK. https://drive.google.com/file/d/1QApbEwmBjLv1OJd-5wRYhEmpJD5npFgk/view?usp=sharing

PRAVA I OBAVEZE DRŽAVE, FIZIČKIH I PRAVNIH LICA U VRIJEME EPIDEMIJE KORONOM (COVID-19)

U borbi protiv epidemije izazvane koronavirusom (COVID-19), u cijeloj BiH, pa tako i na području Unsko-sanskog kantona, donesen je niz naredbi i mjera. U kombinaciji sa državnim i federalnim odlukama i mjerama općina i gradova, ovo može djelovati vrlo zbunjujuće, a različite kategorije ljudi su dobile naredbe i upute kako da se ponašaju.