Javne nabavke i preferencijalni tretman domaćeg nakon pandemije (COVID 19)

U oblasti javnih nabavki, koja je jedna od specijalnosti naše kancelarije, došlo je važne novine u primjeni preferencijalnog tretmana domaćeg. Ranije odredbe o preferencijalnom tretmanu od 5% prestale su važiti sa 31.5.2020. godine. Međutim, u cilju zaštite, razvoja i obnove domaće privrede i povećanja konkurentnosti domaćih proizvođača (i ponuđača) na otvorenom i konkurentnom tržištu javnih nabavki, u cilju ublažavanja posljedica za domaću privredu uzrokovanih pandemijom korona virusa (COVID 19) Vijeće ministara BiH donijelo je Odluku o obaveznoj primjeni preferencijalnog tretmana domaćeg od 01.06.2020. godine. Primjena preferencijalnog tretmana domaćeg će se računati na način da se prilikom obračuna cijena ponuda, u svrhu poređenja ponuda, umanje cijene domaćih ponuda za preferencijalni faktor domaćeg od 30% u postupcima javnih nabavki kod kojih je objavljeno obavještenje o nabavci ili upućen poziv kandidatima/ponuđačima u periodu od 01.06.2020. do 01.06.2021. godine.